Latest posts

1

Posted by on 03/15/2016 | Comments Off

1

.

Posted by on 02/12/2016 | Comments Off

.

.

Posted by on 01/12/2016 | Comments Off

.

การพัฒนาการส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ในปัจจุบัน

Posted by on 06/23/2015 | Comments Off

11

ระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านมาในอดีตเริ่มจากการเปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในระบบอนาล็อกแล้วนำสัญญาณเสียงผสมกับคลื่นความถี่วิทยุทำการส่งออกอากาศการส่งวิทยุกระจายเสียงยุคแรกเป็นการส่งระบบ AM ซึ่งส่งกระจายเสียงในย่านความถี่ MW อุปกรณ์ที่ใช้งานในการส่งวิทยุกระจายเสียง คือ เครื่องเล่นแผ่นเสียงเทปบันทึกเสียง ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ระบบอนาล็อกต่อมามีการพัฒนาการส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM เป็นการผสมสัญญาณเสียงกับคลื่นวิทยุโดยใช้เทคนิคเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นวิทยุทำให้คุณภาพเสียงดีในการรับฟังจากเครื่องรับวิทยุดีขึ้นกว่าการรับฟังในระบบ AM ส่งกระจายเสียงในย่านความถี่ VHF และในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลสัญญาณเสียงจะถูกเข้ารหัสเป็นสัญญาณระบบดิจิตอลและผสมกับคลื่นวิทยุทำการส่งออกอากาศส่วนอุปกรณ์การส่งวิทยุกระจายเสียงเช่นอุปกรณ์ห้องส่งจะมีการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลคือจะใช้คอมพิวเตอร์มาทดแทนอุปกรณ์เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นซีดีเทปบันทึกเสียง ฯลฯ รูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคผู้จัดรายการวิทยุจะเปลี่ยนไปจะต้องทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำผังรายการวิทยุการผลิตรายการวิทยุ การควบคุมการทำงานออกอากาศ การสั่งงานด้วยระบบ Remote Control อีกด้วย

การส่งวิทยุกระจายเสียง FM ความถี่ 88-108 MHz คลื่นวิทยุที่มีความถี่ย่านนี้จะแพร่กระจายคลื่นเป็นแนวเส้นตรงดังนั้นถ้าให้คลื่นวิทยุแพร่กระจายไปบนพื้นโลกสามารถไปได้ไกลประมาณ 60 – 70 กิโลเมตรจากสถานีส่งเนื่องจากคลื่นวิทยุจะเดินทางไปพบกับส่วนโค้งของโลกทำให้บริเวณที่อยู่เลยถัดไปไม่อาจรับคลื่นวิทยุนี้ได้ดังนั้นบริเวณพื้นโลกที่จะได้รับฟังคลื่นวิทยุกระจายเสียงจึงอยู่ไกลไม่เกิน 60- 70 กิโลเมตรจากสถานีส่งแต่ก็เป็นคลื่นวิทยุที่มีแรงคงที่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคลื่นพื้นดินของคลื่นวิทยุแบบคลื่น AMคลื่นตรงมีลักษณะการแพร่กระจายคลื่นวิทยุเหมือนกับการเดินทางของแสงคือพุ่งเป็นเส้นตรง และการกระจายคลื่นชนิดนี้จะอยู่ในระดับสายตาและหากบังคับให้คลื่นวิทยุย่าน VHF พุ่งขึ้นไปบนฟ้าก็จะทะลุชั้นบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกไปไม่สะท้อนหรือโค้งตกลงมาสู่พื้นโลกเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อกับดาวเทียมสื่อสารซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณโทรเลขโทรศัพท์ และโทรทัศน์ กลับลงมาสู่พื้นโลกได้อีก

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

Posted by on 04/27/2015 | Comments Off

Digital Camera

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันการแข่งขันกันดำเนินธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งรวมถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของรายได้ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในระดับร้อยละ 20-30 ทำให้มีการแข่งขันของธุรกิจสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จำนวนของสถานีวิทยุที่เพิ่มจำนวนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิทยุชุมชนนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ หรือก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณที่ออกอากาศหรือมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อคลื่นวิทยุอื่นๆ เช่น คลื่นวิทยุการบิน ที่จะมีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยของอากาศยาน เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นข้อถกเถียงที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ว่าในขณะนี้คณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดกติกาในการดำเนินธุรกิจวิทยุกระจายเสียงยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง แต่ก็จำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องเข้ามามีบทบาททดแทนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพในการกระจายเสียงหรือการรบกวนกันของคลื่นวิทยุที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันให้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งก่อนที่การจัดตั้ง กสช.จะแล้วเสร็จ

สภาพของธุรกิจวิทยุในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเปิดสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในกรุงเทพฯ และภายหลังจากมีสถานีวิทยุเปิดให้บริการอีก 2,000 แห่ง ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดให้มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจำกัดในเรื่องของเวลาการออกอากาศ จำนวนผู้ฟังที่เข้าถึงหรือมีเครื่องรับวิทยุต่อครัวเรือนกลับมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ธุรกิจวิทยุมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2547 มีมูลค่ารวมของธุรกิจประมาณ 7,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5 สำหรับแนวโน้มในปี 2548 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณว่าธุรกิจวิทยุจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 7,350 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 5 แม้ว่าจะมีจำนวนสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้ฟัง แต่เม็ดเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนั้นกลับมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากเม็ดเงินการใช้สื่อโฆษณาทางช่องทางต่างๆ พบว่า มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2548 มีมูลค่า 1,835 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 15.4 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่มูลค่าโฆษณาในตลาดรวมทุกสื่อขยายตัวในอัตราที่ต่ำประมาณร้อยละ 1.5 เช่นกัน และสื่อโฆษณาประเภทสื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอัตราค่าโฆษณาไม่สูงมากนัก

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การรับฟังเพลงหรือการติดตามข่าวสาร จึงมีหลากหลายช่องทางให้เลือกใช้ทำให้การสื่อข่าวสารหรือการฟังเพลงทางวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทน้อยลง เพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดของของคลื่นวิทยุแต่ละคลื่นต่างก็สรรหากลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแก่คลื่นของตนในด้านต่างๆ จนบางครั้งเป็นการกระทำไม่ถูกต้องกลายเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเป็นการโจมตีคลื่นคู่แข่ง ซึงแท้ที่จริงแล้วจริยธรรมคือการกระทำหรือพฤติกรรมที่อยู่บนความถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ควรทำคือนำเสนอสาระที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมค่ะ

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)