Latest posts

ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อวิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์

Posted by on 11/06/2014 | Comments Off

การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทำได้ 2 ลักษณะ คือ การผลิตเป็นรายการสด และการบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์ไว้ก่อน ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากการบันทึกรายการลงในเทปโทรทัศน์สามารถผลิตรายการได้ง่ายกว่า และสามารถ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนนำไปออกรายการได้ ที่สำคัญคือเป็นการบันทึกภาพไว้ก่อน แล้วนำมาตัดต่อภายหลังเช่นเดียวกับการผลิตภาพยนตร์

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ถือเป็นนวัตกรรมในเชิงระบบ ส่วนสื่อวิดีทัศน์เป็นนวัตกรรมในเชิงสื่อ หากมองภาพรวมโดยไม่นำเอากระบวนการออกอากาศ มาร่วมด้วยแล้ว ทั้งสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เมื่อดูที่ขั้นตอนภาพรวมแล้ว จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความละเอียดของกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การเรียนรู้เนื้อหาที่สมบูรณ์ ในบทเรียนนี้ จะได้เรียนรู้ถึงลักษณะ ความหมายของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และหลักการพัฒนาสื่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา

 ประเภทของรายการโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์ ถ้าจะจำแนกรูปลักษณ์การนำเสนอโดยละเอียดแล้ว สามารถจำแนกได้ 3 ประเภท
1.รายการโทรทัศน์เพื่อการค้า (Commercial Television : CTV)
เป็นรายการที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งสถานีส่งโทรทัศน์ส่วนใหญ่ จัดได้ว่า เป็นโทรทัศน์เพื่อการค้า รายการที่นำเสนอก็เป็นด้าน บันเทิง และธุรกิจการค้า การโฆษณา
2.รายการโทรทัศน์การศึกษา (Education Television : ETV)
เป็นรายการที่นำเสนอเพื่อความรู้ทั่วๆ ไป เช่น ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ศาสนา ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการโฆษณาอยู่บ้างในกรณีที่มีผู้สนับสนุนรายการ
3.รายการโทรทัศน์การสอน (Instructional Television : ITV)
เป็นรายการทวี่นำเสนอ เพื่อการเรียนการสอนโดยตรง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งการแพร่สัญญาณ ก็อาจจะเป็นได้ทั้งระบบวงจรปิด (Close – Circuit Television) คือ ส่งสัญญาณตามสาย ไปยังเครื่องรับหลายๆ เครื่องในสถาบันการศึกษานั้น ๆ หรือเป็นระบบวงจรเปิด (Open – Circuit Television) ที่ส่งสัญญาณออกอากาศไปยังผู้รับไปสถานศึกษาที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ  ในลักษณะของการสอนทางไกล หรือการประชุมทางไกล (Video Conferencing) หรืออาจจะเป็นการออกอากาศ ตามตารางปกติในรายวิชาที่สอน เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกรายการ ETV ที่ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ หรือ รายการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งใช้ไทยคม ออกอากาศ ETV ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

Tags:

การตลาดและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา

Posted by on 10/14/2014 | Comments Off

การตลาดและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณานั้นต้องมีนโยบายการตลาดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มอัตราคนดูรวม เนื่องจากการวัดผลงานการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ จะสามารถพิจารณาได้จากอัตราคนดูในแต่ละช่วงเวลา สถานีจึงเน้นในการเลือกรายการที่มีคุณภาพและการจัดผังรายการให้เหมาะสม

2. เลือกสรรรายการที่มีคุณภาพ สถานีให้ความสนใจอย่างยิ่ง ในการคัดเลือกรายการที่จะนำมาแพร่ภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมกับผู้ผลิตรายการเลือกบทประพันธ์หรือภาพยนตร์ ผู้กำกับการแสดง ตัวดาราผู้แสดง ตลอดจนควบคุมคุณภาพของรายการโดยตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้รายการมีคุณภาพตามที่ต้องการและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมให้มากที่สุด

3. จัดผังรายการให้เหมาะสม เพื่อให้มีความเหมาะกับกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลาและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ทั้งนี้ สถานีจัดได้ว่าเป็นผู้นำของการจัดผังรายการภายในกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ด้วยกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนผังรายการของสถานีไปเรื่อย ๆ ตามสมัยนิยม

4. ควบคุมคุณภาพของรายการ โดยเฉพาะรายการประเภทละคร สถานีมีนโยบายที่จะต้องผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มแพร่ภาพ เพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ต้องรีบเร่ง เสี่ยงกับการที่จะถ่ายทำไม่ทันกับการแพร่ภาพ และสถานีจะไม่พยายามยืดเนื้อหาของรายการกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความเยิ่นเย้อ และก่อให้เกิดความไม่น่าสนใจขึ้น นอกจากนี้จะพยายามเลือกผู้ผลิตรายการให้เหมาะสมกับประเภทของละคร หรือเรื่องที่จะทำการผลิตทั้งนี้ เพราะผู้ผลิตรายการนั้นจะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป เพื่อให้คุณภาพของละครมีความสมบูรณ์มากที่สุด

5. ครอบคลุมพื้นที่ถ่ายทอดให้ทั่วประเทศไทย สถานีได้ทำการขยายพื้นที่การแพร่ภาพของสถานีเรื่อย ๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของการรับชมให้มากที่สุด ทั้งในบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา หรือพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดีนัก ซึ่งจะทำให้การแพร่ภาพเข้าถึงคนไทยได้ทั่วทั้งประเทศพร้อมๆ กัน ในปัจจุบัน บริษัทจัดได้ว่าสามารถแพร่ภาพผ่านทางสถานีเครือข่ายจำนวน 32 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ถึงกว่าร้อยละ 96 ของประชาชนทั่วประเทศ

6. ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ สถานีพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงระบบการรับและส่งสัญญาณภาพ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการของสถานีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่สถานีได้ลงทุนในการปรับปรุงระบบสายอากาศของสถานีตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมุ่งที่จะทำให้ระบบการรับและส่งสัญญาณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tags:

การผลิตภาพยนตร์ 3 มิติมีการทำงานอย่างไร

Posted by on 09/30/2014 | Comments Off

การผลิตภาพยนตร์สามมิติได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้ รวมทั้งทั่วโลกยังให้ความสนใจ เพราะมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จสูง เช่น Avatar ที่ทำให้ผู้ชมสัมผัสโลกเสมือนจริงเหมือนเป็นตัวละครตัวนั้น โดยจริงๆแล้วเทคโนโลยี 3 มิติ มีมานานพอสมควรแล้ว ในยุคแรกๆเราจะเรียกการแยกภาพ 3D แบบดั้งเดิมว่า แว่นตาสีแดงและสีน้ำเงิน ที่เป็นการซ้อนภาพสองภาพซ้อนลงไปในเฟรมเดียวกัน แต่มีข้อเสียคือทำให้ภาพสีไม่สด แต่มีข้อดีตรงราคาถูก

หลักการทำงานแสดงภาพ 3 มิติ เป็นที่ต้องยอมรับกันว่ามาแรงพอสมควร ถ้ามองจากวงการไอทีเราจะเห็นว่าผู้ผลิตทีวีหลายๆราย เปิดตัวทีวี 3 มิติกันอย่างพร้อมเพียงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา อีกทั้งผู้ผลิตภาพยนตร์เริ่มนำเสนอภาพยนตร์ที่เป็น 3 มิติ กันมากขึ้น ในที่นี้เรามาเรียนรู้หลักการทำงานและการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติกันเถอะ

Anaglyph(แว่นตาน้ำเงิน/แดง)

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยี 3 มิติ นั้นมีมานานตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว ซึ่งในยุคนั้นจะให้เป็นแว่นตาสีแดง-น้ำเงิน เพื่อทำให้เราสามารถชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ โดยมีหลักการทำงาน คือ ซ้อนภาพสองภาพลงไปบนเฟรมเดียวกัน โดยทั้งสองภาพจะมีสีที่แตกต่างกันและซ้อนภาพเหลื่อมกันเล็กน้อย แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะทำให้เบลอได้ ดังนั้นจึงต้องมีแว่นตาในการกรองภาพให้ออกมาเป็น 3 มิติ

Polarized 3-D Glasses

เป็นการทำงานของภาพ 3 มิติที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ภาพยนตร์ต่างๆก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกัน รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ด้วย การทำงานจะคล้ายกับ Anaglyph โดยแสดงภาพลงมาในเฟรมเดียวกันเหมือนเดิม แต่ไม่ใช้สีเป็นฟิลเตอร์ แต่ใช้เป็นการวางช่องของภาพ ใช้หลักการตาซ้ายและตาขวามองเห็นภาพที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มองเห็นออกมาเป็นสามมิติจากการสั่งการของสมอง และการทำงานแบบนี้ราคาจะไม่สูงมาก

ในต่างประเทศเริ่มส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติมากขึ้น เพราะในอนาคตภาพยนตร์รูปแบบนี้จะสร้างรายได้อย่างมหาศาลแน่นอน ดังนั้นภาพยนตร์ไทยและละครไทยควรใช้โอกาสในการทำการตลาดด้านภาพยนตร์ 3 มิติได้แล้ว อีกทั้งละครไทยยังเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีน แต่อย่างไรก็ตามควรศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย

Tags: ,

ระบบทีวีดิจิตอลส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

Posted by on 08/28/2014 | Comments Off

การเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลจะก่อให้เกิดแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ

คือ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีช่องทางผลิตรายการป้อนสู่ช่องฟรีทีวีมากขึ้น การแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ และนำเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่เพื่อดึงดูดสายตาผู้ชม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำ ให้เช่าสตูดิโอ ให้เช่าชุดนักแสดง งานเทคนิคพิเศษ และงานตัดต่อ จะได้รับอานิสงส์ในการรับจ้างช่วงต่อ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ชมที่เข้าสู่รูปแบบการชมโทรทัศน์พร้อมกับการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ท ต้นทุนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในระดับสูง การสรรหาและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อให้เพียงพอสำหรับการถ่ายทอดไปยังผู้ชม

การส่งสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาคลื่นรบกวนสัญญาณภาพและเสียง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลจะสามารถรองรับการให้บริการประยุกต์ในรูปแบบต่างๆในอนาคตได้ และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้สูงขึ้น เพราะหนึ่งคลื่นความถี่วิทยุ ระบบดิจิตอลจะสามารถออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ได้ถึง 8 – 25 ช่องรายการ ในขณะที่ระบบอะนาล็อกสามารถออกอากาศได้เพียงหนึ่งช่องรายการเท่านั้น จึงทำให้ทีวีดิจิตอลสามารถมีช่องได้มากถึง 48 ช่อง โดยแบ่งออกเป็นช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง และช่องบริการกลุ่มธุรกิจ 24 ช่อง

ความบันเทิงที่มีต้นทุนถูกที่สุดอย่างหนึ่งมาหลายทศวรรษแล้ว

และเป็นสื่อที่เข้าถึงคนเป็นวงกว้างและหลากหลาย ทำให้ทีวียังคงเป็นช่องทางหลักในการทำตลาดด้านโฆษณา โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการเข้าถึงมวลชนจำนวน อย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภค เรตติ้งของผู้ชมรายการทีวีแม้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญ แต่เห็นได้บ่อยๆ ว่าการวัดเรตติ้งในยุคสมัยใหม่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ อย่างไรก็ดีผู้ชนะในธุรกิจนี้ไม่มักค่อยยั่งยืน เนื่องจากเป็นสื่อที่ตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีกลไกปกป้องความได้เปรียบ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบทีวีดิจิตอลได้เปิดโอกาสให้กลุ่ม SME ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีงานเข้ามามากขึ้น ดังนั้น SME ที่กำลังมองหาลู่ทางเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีวีดิจิตอลนั้น ควรต้องเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลในการเข้าไปเจรจากับทางผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับเวลาของการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ เพราะกระแสทีวีดิจิตอลที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ทำให้หลายฝ่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของความหลากหลายของช่องรายการ และโอกาสในด้านธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ซึ่งสถาบันต่างๆได้ประเมินว่าน่าจะได้รับปัจจัยที่เป็นไปทางด้านบวก

Tags: , ,

การศึกษาขั้นตอนการทำธุรกิจประเภทคลื่นวิทยุและโฆษณาต่างๆ

Posted by on 06/23/2014 | Comments Off

9

ส่วนใหญ่คลื่นวิทยุทั่วไปจะเน้นทางแรกคือ การหาค่าโฆษณา สปอนเซอร์ส่วนทางที่สองจะเป็นวิทยุชุมชน ที่มีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มติดตามอยู่ขอกล่าวถึงทางที่สองก่อน นั่นก็คือรายได้จากการขายสินค้าตรงมีเพื่อนทำโรงงานผลิตอาหารเสริมคนหนึ่ง เค้าได้เล่าให้ฟังว่ามีพี่ที่เป็นลูกค้าทำวิทยุท้องถิ่นอยู่ เปิดเพลงไทยและจีนโบราณสลับกันทั้งวันโดยกลุ่มคนฟังจะเป็นคนที่มีอายุมาก พี่เค้าก็เลยสั่งน้ำมันรำข้าวมาขายปรากฏว่า “ขายดีเหลือเชื่อ” เฉลี่ยเดือนละเป็นล้านๆซึ่งพนักงานมีแค่เค้ากับภรรยาและจ้างวินมอเตอร์ไซด์ไปส่งของตามบ้านทำไมถึงสำเร็จก็เพราะสินค้าที่เค้านำมาขายตรง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนคือกินแล้ว สุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพูดทุกวัน ฟังทุกวัน ไม่เคลิ้มก็ให้รู้ไป

ย้อนกลับมาที่ทางแรกคือ รายได้จากค่าโฆษณา สปอนเซอร์เป็นคนหนึ่งที่มักจะมีคลื่นวิทยุเข้ามานำเสนอ ให้ลงโฆษณาบ่อยๆก็มีที่สนใจบ้างและไม่สนใจบ้าง เกณฑ์ที่ใช้พิจารณามีดังนี้ คลื่นดังไหม คลื่นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มไหน ราคานำเสนอรับได้ไหม ดูง่ายๆ แค่ 3 ข้อนี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ แทบจะไม่ได้ฟังเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆ เพิ่งเริ่มทำธุรกิจวิทยุและหวังที่จะหารายได้จากค่าโฆษณาและสปอนเซอร์แล้วละก็จะเห็นได้เลยว่าช่วงแรกจะขายสปอต ขายแพ๊คเกจ ยากมาก ทั้งเข้าลูกค้าโดยตรงหรือผ่าน Media Agency เพราะลูกค้าจะไม่ค่อยสนใจ ขนาดขอเข้าไปเจอ ถ้าไม่รู้จัก หรือยุ่งๆ อยู่ ก็ไม่ได้เจอดังนั้นพูดได้เลยว่า การทำตลาดในธุรกิจวิทยุ ช่วงแรกจะหืดมาก แต่ก็ไม่ใช่จะไม่มีทางแก้โดยได้คุยกับเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนิทกัน ที่เค้าดูคลื่นวิทยุอยู่ พอสรุปแนวทางช่วงแรกได้ดังนี้ กรณีมีเงินทุน ให้เปิดตัวดีๆ เชิญสื่อเยอะๆ และจ้างเซเลบหรือคนดังมาเป็นดีเจ เพื่อให้เป็นกระแสข่าว รวมถึงไป Bartering กับสื่ออื่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณา สื่อทีวี ซึ่งจะช่วยเป็นอย่างมากในการขายช่วงแรก เพราะลูกค้าจะรู้จักและสนใจกรณีเงินทุนน้อย ช่วงแรกต้องเน้นที่ AE หรือพนักงานขาย ที่มี Connection ดีๆ กับลูกค้าและMedia Agency เพราะพวกนี้เค้าจะรู้ทางกันดี คอยช่วยเหลือกันอยู่ก็จะขายได้บ้าง แต่อาจจะถูกกดราคาไปพอสมควร แต่ก็ต้องยอมและเร่งสร้างกลุ่มคนฟังและชื่อเสียงโดยไวแต่ไม่ว่าจะมีเงินทุนเยอะหรือน้อย สิ่งที่ธุรกิจวิทยุสมัยนี้ต้องมีคือ “การสร้างแบรนด์” ซึ่งก่อนจะสร้างแบรนด์ ต้องดูกันเรื่องกลุ่มเป้าหมายก่อน ซึ่งทำคลื่นวิทยุ กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจนมากๆเช่น วัยรุ่น, คนทำงาน, คนต่างจังหวัด, คนรักกีฬา เป็นต้น แล้วจึงนำมาสร้างแบรนด์ ให้มีบุคลิกภาพ ที่กลุ่มคนนั้นๆ ชื่นชอบ

Tags:

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)